Category Archives: Drupal

“Always use the selected program to open this kind of file” is gray

How can I enable “Always use the selected program to open this kind of file” option in Open With dialog box?

—————

Sorry for this reply I realise this topic has been asleep for 3 months but I have recently discovered how to fix a similar problem on my PC and hope it will do the same for the original poster.
Continue reading “Always use the selected program to open this kind of file” is gray

Enabling DreamWeaver to search through INI and CSV or other Extensions

* Dreamweaver CS5 on Windows Seven 7:
C:\Users\woshka\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CS5\en_US\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Windows Vista:
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
* Dreamweaver 8 on Windows Vista:
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Windows XP:
C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
* Dreamweaver 8 on Windows XP & 2000:
C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Mac OS X:
Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Adobe:Dreamweaver 9:Configuration
* Dreamweaver 8 on Mac OS X:
Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Macromedia:Dreamweaver 8:Configuration
———
Open code view:
* Dreamweaver CS5 on Windows Seven 7:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS5\configuration\DocumentTypes\MMDocumentTypes.xml
VD : Add new 1 extension less lên css extension :
+ Tìm id=”css”, thêm như sau :
<documenttype id="CSS" internaltype="Text" winfileextension="css,less” macfileextension=”css,less” file=”Default.css” writebyteordermark=”false” mimetype=”text/css” >
Note: Dreamweaver CS5.5 users also need to do this for C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CS5.5\en_US\Configuration\DocumentTypes\MMDocumentTypes.xml

Vậy là đã hoàn thành Drupal 6 Module Development

Sau khoảng 4 lần đọc cuốn này , tranh thủ giờ rảnh , mình viết review về cuốn sách khá là “chua” này .

Drupal 6 Module Development

Sách xem chi tiết tại đây : https://www.packtpub.com/drupal-6-module-development/book

Download ebook tại đây : http://www.mediafire.com/?ecufu10gfn27ikt

Nếu bạn chưa có kiến thức nền về drupal như design theme, sử dụng cck, sử dụng các module trong drupal… thì khi đọc cuốn sách này , các bạn sẽ bị choáng khi nó đề cập tới các vấn đề trên rất đơn giản , như thể rằng bạn … đã biết rồi .

Sách dày khoảng 328 trang , xuất bản năm 2008 , lúc này drupal 6 ra cũng được 1 thời gian khá lâu , ở thời điểm tác giả viết sách này, module CCK chỉ mới ở giai đoạn beta (nay đã là bản full) . Continue reading Vậy là đã hoàn thành Drupal 6 Module Development