Category Archives: ActionScript 2&3

Thuật toán để tránh đệ quy trong Ext Js 4

Đôi khi trong lập trình ta buộc phải dùng đệ quy để giải các bài toán về multilevel. Cứ gọi mãi 1 function cho tới khi đạt được mục đích thì thôi. Nhưng với những data lớn thì gọi đệ quy rất nguy hiểm vì sẽ gây ra stack overflow. Để giải quyết trường hợp trên, ta có thể xử lý như sau:

Ví dụ code của chúng ta là:

insertChildMultiLevel: function (rootNode, trees) {
	var node;
	Ext.each(trees, function (tree) {
		node = rootNode.appendChild(Ext.apply(Ext.clone(tree), {
			children: []
		}));
		if (Ext.isArray(tree.children)) {
			this.insertChildMultiLevel(node, tree.children);
		}
	}, this);
}

Continue reading Thuật toán để tránh đệ quy trong Ext Js 4

“Always use the selected program to open this kind of file” is gray

How can I enable “Always use the selected program to open this kind of file” option in Open With dialog box?

—————

Sorry for this reply I realise this topic has been asleep for 3 months but I have recently discovered how to fix a similar problem on my PC and hope it will do the same for the original poster.
Continue reading “Always use the selected program to open this kind of file” is gray

Enabling DreamWeaver to search through INI and CSV or other Extensions

* Dreamweaver CS5 on Windows Seven 7:
C:\Users\woshka\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CS5\en_US\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Windows Vista:
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
* Dreamweaver 8 on Windows Vista:
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Windows XP:
C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
* Dreamweaver 8 on Windows XP & 2000:
C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
* Dreamweaver CS3 on Mac OS X:
Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Adobe:Dreamweaver 9:Configuration
* Dreamweaver 8 on Mac OS X:
Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Macromedia:Dreamweaver 8:Configuration
———
Open code view:
* Dreamweaver CS5 on Windows Seven 7:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS5\configuration\DocumentTypes\MMDocumentTypes.xml
VD : Add new 1 extension less lên css extension :
+ Tìm id=”css”, thêm như sau :
<documenttype id="CSS" internaltype="Text" winfileextension="css,less” macfileextension=”css,less” file=”Default.css” writebyteordermark=”false” mimetype=”text/css” >
Note: Dreamweaver CS5.5 users also need to do this for C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CS5.5\en_US\Configuration\DocumentTypes\MMDocumentTypes.xml

Sử dụng đệ quy để giải bài toán trùng số

Trong lập trình , đôi khi ta muốn giải bài toán như sau : xuất ra 10 ảnh ở 10 vị trí random mà ta chọn . Nhưng quy định là các ảnh không đè lên nhau khi random (tức là random có 3 giá trị , vừa là max,min, vừa là giá trị loại bỏ) . Để giải bài toán đó , có nhiều cách .

Continue reading Sử dụng đệ quy để giải bài toán trùng số

Gọi javascript trong AS2 và AS3

AS2 :
getURL(“javascript: your_javascript_function();”);
AS3 :
import flash.external.ExternalInterface;

ExternalInterface.call(“your_javascript_function()”);

Đã test kĩ trên cả 2 trình duyệt IE và Firefox, chạy khá ổn .

Resize ảnh tự động với Image trong Actionscript 3

Vấn đề image luôn là vấn đề chúng ta quan tâm , làm sao để tấm ảnh hiện lên site rõ nét nhất, chỉ với vài dòng , chúng ta có thể resize lại tấm ảnh trong khung 1 cách đẹp nhất ( lưu ý đây là 1 đoạn trong 1 chương trình flash  , và đoạn này có chức năng resize ảnh , chỉ thế thôi ).

Continue reading Resize ảnh tự động với Image trong Actionscript 3

Làm menu dropdown bằng flash AS3

Hôm nay tớ sẽ viết 1 bài hướng dẫn các bạn làm menu dropdown bằng flash AS3 .

Nào bắt đầu , chúng ta tạo 1 file flash , cho chiều dài*rộng là : 600px*100px . Frame rate là 24 .

Tiếp đó, ta vẽ 1 menu ngang với các giá trị bên trong . Tớ tạo thử 1 menu với các trường sau : home , about us , collections , accessory , question , job . Để làm được điều đó , ở timeline chính , tớ chọn công cụ rectangular tool và kẻ 1 hình chữ nhật ngang màn hình .

Continue reading Làm menu dropdown bằng flash AS3

Cách làm 1 preloader cho Flash player

Đầu tiên , bạn khởi tạo tài liệu Flash như sau :
– width : 200px .
– height : 150px .
– background : màu gì cũng được , miễn sao là màu tối thì tốt .
– Framerate : 36 . Continue reading Cách làm 1 preloader cho Flash player

Cách làm nút on/off cho sound trong Flash qua ActionScript .

Đầu tiên , ta import sound vào . ( Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã có 1 sound rồi mới có thể import vào nhé , sound có thể là file mp3 hoặc file wav … )
File -> import to Library -> chọn sound . Sau khi inport thì bạn có như hình 1.1 Continue reading Cách làm nút on/off cho sound trong Flash qua ActionScript .