Cách xây dựng directive bằng Angular Js 1

Khi tạo 1 directive, đầu tiên ta phải suy nghĩ xem ta viết cái gì? Sau đó ta xem directive của ta hoạt động ra sao? Và cuối cùng là ta truyền vào cái gì để nó hoạt động?

Để mô tả luồng tư duy, mình thử viết 1 modal directive cơ bản nhất:
– Viết cái gì: Modal
– Hoạt động: Modal có tính năng click vào button thì hiện lên, click vào background thì tắt đi.
– Truyền vào: Biến bật/tắt và Content của modal.

Sau khi tư duy xong, ta có thể khái quát được mô hình như sau:
– name directive: modalWindow
– replace: true (dĩ nhiên)
– transclude: true (vì cần truyền content vào modal, sau này cứ khi nào directive cần truyền dynamic content vào thì transclude là true hết)
– biến bật/tắt: show (false là tắt, true là bật)

Code của ta như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>TO DO List</title>
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.0-rc.0/angular.min.js"></script>
  <style>
  .modal-overlay {
    position:absolute;
    z-index:9999;
    top:0;
    left:0;
    width:100%;
    height:100%;
    background-color:#000;
    opacity: 0.8;
  }
  .modal-background {
    z-index:10000;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    background-color: #fff;
  }
  .modal-content {
    padding:10px;
    text-align: center;
  }
  .modal-close {
    position: absolute;
    top: 5px;
    right: 5px;
    padding: 5px;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
  }
  </style>
  <script>
  // Creating a simple Modal Directive
  app = angular.module('SimpleModal', []);
  app.directive('modalWindow', function() {
   return {
    restrict: 'E',
    scope: {
     show: '='
    },
    replace: true, // Replace with template
    transclude: true, // To use custom content
    link: function(scope, element, attrs) {
     scope.windowStyle = {};
     if (attrs.width) {
      scope.windowStyle.width = attrs.width;
     }
     if (attrs.height) {
      scope.windowStyle.height = attrs.height;
     }
     scope.hideModal = function() {
      scope.show = false;
     };
    },
    template: "<div ng-show='show'><div class='modal-overlay' ng-click='hideModal()'></div><div class='modal-background' ng-style='windowStyle'><div class='modal-close' ng-click='hideModal()'>X</div><div class='modal-content' ng-transclude></div></div></div>"
   };
  });
  app.controller('ModalCtrl', ['$scope', function($scope) {
    $scope.modalShown = false;
    $scope.toggleModal = function() {
     $scope.modalShown = !$scope.modalShown;
    };
  }]);
  </script>
</head>
<body ng-app='SimpleModal'>
  <div ng-controller='ModalCtrl'>
    <button ng-click='toggleModal()'>Open Modal</button>
    <modal-window show='modalShown' width='400px' height='60%'>
      <p>Hello Simple Modal Window<p>
    </modal-window>
  </div>
</body>
</html>

Demo: https://jsbin.com/kopebucepa/edit?html,output

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s