Javascript Function convert dấu tiếng việt thành không dấu

function locdau (str) {
  str= str.toLowerCase();
  str= str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g,"a");
  str= str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g,"e");
  str= str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g,"i");
  str= str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g,"o");
  str= str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g,"u");
  str= str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g,"y");
  str= str.replace(/đ/g,"d");
  str= str.replace(/!|@|%|\^|\*|\(|\)|\+|\=|\<|\>|\?|\/|,|\.|\:|\;|\'| |\"|\&|\#|\[|\]|~|$|_/g,"-");
  /* tìm và thay thế các kí tự đặc biệt trong chuỗi sang kí tự - */
  str= str.replace(/-+-/g,"-"); //thay thế 2- thành 1-
  str= str.replace(/^\-+|\-+$/g,"");
  //cắt bỏ ký tự - ở đầu và cuối chuỗi
  return str;
}

Nguồn: http://canthoit.info/loai-bo-dau-tieng-viet-trong-chuoi-bang-javascript/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s