Jquery : Tránh rơi vào hố sâu

DOM giống như một bể sâu. Mỗi khi ta dùng $(‘something’) thì Jquery sẽ nhảy vào cái bể sâu đó, và tìm kiếm. Do vậy, khi ta tìm kiếm quá nhiều, ứng dụng của ta sẽ chậm đi. Tại sao ta không dùng 1 variable để lưu nó lại, tôi gọi nó là “catching”. Xem code sau :

$('.nav a').click(function() {
 $(this).hide();
 $(this).css('color', 'red');
 $(this).show();
 alert('something else');
 $(this).hide();
 return false;
});

Nhìn code trên, ta thấy ta dùng $(this) để gọi mọi thứ, và Jquery sẽ lao vào bể. Để cải tiến, ta làm như sau, tạo biến anchor để lưu giá trị :

$('.nav a').click(function(e) {
  var anchor = $(this);
  anchor.hide().css('color', 'red').show();
  alert('something else');
  anchor.hide();
  e.preventDefault();
});

Tương tự như vậy, bạn xem ví dụ sau phức tạp hơn 1 tí :

$('.tabs li').css('position', 'relative');
$('.tabs li').click(function() {
  $('.tabs li').removeClass('active');
  $(this).addClass('active');
  $(this).load('someHref', function() {} ); // example
  $(this).css('top', '1px');
});
var tabs = $('.tabs li');
tabs.click(function() {
  var tab = $(this);
  tabs.removeClass('active');
  tab.addClass('active').load('someHref', function() {} ); // example
});
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s